Kallelse till föreningsstämma 2020 Brf Compagniet

Årsredovisning 2019 Brf Compagniet

Poströstning formulär BRF Compagniet

Föreningsstämma/årsmöte avhålls en gång per år. Det är här man som medlem i föreningen kan göra sin röst hörd. Lämna förslag till åtgärder via en motion och rösta på de propositioner (från styrelsen) och motioner (från medlemmarna) som är inlämnat.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter inför kommande period och föreningsstämman väljer vilka ledamöter man vill ge förtroendet. Vi går också igenom föregående års händelser och föreningens ekonomi.

Det är viktigt att du som medlem kommer och röstar på de alternativ som du tycker är bra/bäst för föreningen. För 2020 gäller andra förutsättningar än normalt, se nedan:

Föreningsstämman 2020 ska avhållas onsdagen den 27 maj kl 18:00. Plats är på River -Restaurant on the Pier, Dockepiren Eriksberg.

Pga. det rådande läget med Coronaviruset Covid -19 har styrelsen beslutat att medlemmarna får poströsta detta året. Det är också möjligt att ge en granne fullmakt. En medlem får inneha max 5 fullmakter.

INFORMATION FRÅN VÅR JURIST
”Privata evenemang inte ha fler än 50 personer enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Dessa förhållningsregler omfattar föreningsstämmor och även om den som anordnar ett privat evenemang inte får något straff har alla ett ansvar för att minska smittspridningen. Att ytterligare restriktioner kan komma framöver är inte osannolikt. Samtidigt ska en ordinarie årsstämma hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår enligt föreningslagen och årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader från räkenskapsårets slut. Det har inte skett några lättnader beträffande dessa regler än, men en förändring är på gång och beräknas träda i kraft den 15 april, se följande länk:
De nya reglerna innebär i korthet att man utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid föreningsstämmor. Styrelsen kan exempelvis besluta att:
  • Medlemmarna får anlita vilket ombud de vill eller att flera medlemmar får anlita samma ombud, trots att det står något annat i stadgarna.
  • Ett fullmaktsformulär kan lämnas till medlemmarna där de anger vem som får i uppdrag att företräda medlemmen på stämman i de frågor som anges i formuläret. Frågorna ska motsvara de förslag till beslut som angetts i förslaget till dagordning för stämman och innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. Av formuläret bör det även framgå att medlemmen inte kan instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett av de angivna svarsalternativen och att det inte är tillåtet att villkora svaren.
  • Medlemmarna kan utöva sin rösträtt genom poströstning, trots att det inte är tillåtet enligt stadgarna. Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara föreningen tillhanda och om poströsten ska kunna avges med e-post.
Förutsättningarna kan numera ändras med kort varsel, jag återkommer till er om ny information tillkommer.
Det finns även möjlighet att hålla stämman på distans, dvs. stämman leds från en viss lokal men där medlemmarna kan delta och rösta på distans. Det anges dock i kommentaren till föreningslagen att de medlemmar som så önskar måste också ha möjlighet att delta i stämman genom att infinna sig på stämmoplatsen, även om de har getts möjlighet att delta via distans. Med andra ord, stämman måste genomföras på en fysisk plats, men det går att videosända mötet och låta de som vill att närvara på distans.”

 

Styrelsen har i samråd med juristen valt att INTE genomföra stämman digitalt, eftersom det krävs att tekniken inte strular. Detta kan vara väldigt svårt, speciellt om vi måste hålla mötet utomhus. Styrelsen kan komma att anpassa platsen för mötet pga. det rådande läget. Vi vill samtidigt vädja till medlemmarna om att hålla ner antalet personer som kommer fysiskt till stämman.

Det här året är det EXTRA VIKTIGT att ni informerar styrelsen senast den 17 maj om ni ämnar deltaga på mötet fysiskt, eller om ni vill poströsta eller ge fullmakt till annan person. Vi måste veta hur många som kommer, utifrån förbudet om max 50 personer. Poströstningar ska lämnas in till styrelsens brevlåda på Monsungatan 26 eller via e-post styrelsen@brfcompagniet.se senast den 24 maj klockan 18:00. OBS: Om du poströstar och ändå kommer till mötet, stryks din poströst. 

För information, så kommer vi att skicka ut kallelsen till årsmötet till Kivra brevlåda. Årsredovisningen och materialet för poströstning kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skrivs ut för de som så önskar. Ni som inte har Kivra kommer att få kallelsen via posten.

Tveka inte att kontakta styrelsen om du undrar över något. -Välkomna!